ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG

QUAN TRỌNG – vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng dịch vụ được quy định dưới đây (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng”).

Bằng việc truy cập, và/hoặc cài đặt, và/hoặc sử dụng Ứng dụng (như được định nghĩa dưới đây), Người dùng đồng ý rằng Người dùng đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với toàn bộ các nội dụng của Điều khoản sử dụng này. Nếu Người dùng không đồng ý và/hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng và/hoặc không muốn tiếp tục sử dụng Ứng dụng, vui lòng không tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng Ứng dụng.

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 1. Ứng dụng được hiểu là ứng dụng Mosa.money, website http://mosa.money/ và/hoặc (các) website kết nối, hỗ trợ dịch vụ tài chính theo mô hình hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, do Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Mosa sở hữu, cung cấp, và vận hành.
 2. Mosa là Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến Mosa, đơn vị sở hữu, cung cấp và vận hành Ứng dụng. Để làm rõ, Mosa không phải là ngân hàng, không phải là Mosa tài chính; Mosa là đơn vị cung cấp các tiện ích, công nghệ thông qua Ứng dụng để kết nối nhu cầu giữa “Nhà đầu tư”, “người vay”, và các bên liên quan để các bên có thông tin, liên hệ với nhau, tự quyết định tham gia và thực hiện giao dịch.
 3. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân có mong muốn, nhu cầu cho vay tiền và sử dụng Ứng dụng để tìm kiếm và kết nối với Người vay.
 4. Người vay/Người dùng là tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính (vay tiền) thông qua sử dụng Ứng dụng để đăng tải thông tin về nhu cầu cần vốn vay của mình để được kết nối với Nhà đầu tư.
 5. Bên thẩm định là đơn vị đánh giá thông tin và xem xét khả năng hoàn trả khoản vay của Người vay. Chỉ những Người vay cùng Đơn được Thẩm định đánh giá đạt yêu cầu vay vốn và có khả năng thanh toán mới được Nhà đầu tư tiếp nhận.
 6. Bên cung cấp ví là đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán bao gồm dịch vụ ví điện tử và các dịch vụ trung gian thanh toán khác (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật.
 7. là tài khoản ví điện tử của Nhà đầu tư hoặc Người vay đăng ký với Bên cung cấp ví để thực hiện các giao dịch trên Ứng dụng.
 8. Bên thẩm định là đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định để đánh giá hồ sơ của Người vay và khả năng hoàn trả khoản vay dựa trên các thông tin do Người vay cung cấp hoặc các thông tin khác (nếu có) theo chính sách của Bên thẩm định và phù hợp với quy định của pháp luật.
 9. Điều khoản sử dụng là toàn bộ bản điều khoản này (kể cả các Phụ lục đính kèm) và toàn bộ các cập nhật, bổ sung (nếu có) được Mosa đăng tải trên Ứng dụng vào từng thời điểm.
 10. Chính sách bảo vệ thông tin là Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng đính kèm Phụ lục 1 của Điều khoản sử dụng này. Chính sách bảo vệ thông tin cấu thành một phần không thể tách rời của Điều khoản sử dụng này.
 11. Tài khoản là tài khoản mà Mosa cung cấp miễn phí cho Người vay để có thể truy cập Ứng dụng và sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Ứng dụng.
 12. Tài khoản facebook là tài khoản của Người vay đăng ký trên trang mạng xã hội https://www.facebook.com/ hoặc qua ứng dụng Facebook.
 13. Đơn vay là đề nghị vay vốn của Người vay và các thông tin khác theo yêu cầu của Mosa do Người vay khởi tạo và cung cấp thông qua Ứng dụng. Đơn được Mosa chuyển tới cho Nhà đầu tư; và Nhà đầu tư, tùy theo quyết định của mình, lựa chọn (các) Đơn phù hợp và xem xét xác nhận với Nhà đầu tư/vay trên Ứng dụng để thực hiện giao dịch.

II. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Phạm vi áp dụng

  Mosa cung cấp dịch vụ kết nối, hỗ trợ cho Nhà đầu tư và Người vay trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều khoản sử dụng này được áp dụng đối với tất cả các Người dùng truy cập, cài đặt và/hoặc sử dụng Ứng dụng được cung cấp trên lãnh thổ Việt Nam.

 2. Tính pháp lý của Điều khoản sử dụng

  Điều khoản sử dụng này cấu thành một thỏa thuận pháp lý có giá trị như hợp đồng giữa Người dùng với các bên cung cấp dịch vụ bao gồm: Mosa, Bên cung cấp ví và Bên thẩm định. Bằng việc cài đặt và/hoặc sử dụng Ứng dụng, Người dùng xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều khoản sử dụng, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này được công bố tại từng thời điểm qua Ứng dụng. Các bên tại đây đồng ý rằng Mosa có toàn quyền sửa đổi, bổ sung Điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lí do nào thông qua việc đăng tải bản sửa đổi lên Ứng dụng. Điều khoản sử dụng có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải trên Ứng dụng hoặc một thời điểm khác quy định trong Điều khoản sử dụng. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau thời điểm Điều khoản sử dụng được sửa đổi và đăng tải lên Ứng dụng được hiểu là Người dùng chấp nhận toàn bộ các sửa đổi này.

 3. Năng lực chủ thể của Người vay

  Để có thể đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ trên Ứng dụng, Nhà đầu tư phải là cá nhân, tổ chức Việt Nam, có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự. đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để có thể giao kết và thực hiện hợp đồng vay và tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi, giao dịch nào Người vay thực hiện trên Ứng dụng.

  Nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về năng lực chủ thể nêu trên, VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRÊN ỨNG DỤNG.

  Nếu Người vay không đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên nhưng cố tình cung cấp thông tin sai sự thật và vẫn cố tình đăng ký và sử dụng Ứng dụng thì Mosa có quyền liên hệ và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của Người vay chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi, giao dịch mà Người vay đã thực hiện, xác lập trên Ứng dụng.

III. TÀI KHOẢN TRUY CẬP VÀ BẢO MẬT

 1. Để sử dụng các dịch vụ trên Ứng dụng, Người vay đồng ý liên kết tài khoản facebook của mình với tài khoản trên Ứng dụng. Theo quy định của Mosa, mỗi Người dùng chỉ được sử dụng một tài khoản duy nhất để thực hiện giao dịch trên Ứng dụng và Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về việc quản lý, bảo mật và đảm bảo an toàn cho tất cả các thông tin liên quan đến giao dịch trên Ứng dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở tên truy cập, mật khẩu, OTP…
 2. Người dùng cam kết sử dụng Tài khoản vào đúng mục đích quy định tại Điều khoản sử dụng này, không sử dụng Tài khoản vào mục đích xấu và/hoặc trái với đạo đức hoặc pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đích lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo và phát tán vi-rút, tội phạm, rửa tiền, trốn thuế,…)
 3. Người dùng chịu toàn bộ trách nhiệm về việc theo dõi tài khoản, giao dịch của mình và phải ngay lập tức thông báo cho Mosa bằng văn bản/điện thoại/email nếu Người dùng biết hoặc nghi ngờ rằng:
  1. Bất kỳ các thông tin truy cập nào hoặc bất kỳ công cụ bảo mật nào (như mật khẩu, câu hỏi bảo mật, OTP…) bị mất, lạm dụng hoặc được biết đến bởi bất kỳ người nào không phải là chính Người dùng, hoặc
  2. Người dùng không nhận được thông tin xác nhận từ Mosa cho biết rằng chỉ thị, lệnh/yêu cầu thực hiện giao dịch do Người dùng đưa ra đã được ghi nhận vào hệ thống của Ứng dụng, đã được chấp nhận/xử lý bởi Mosa hoặc các thành viên đối tác liên kết khác của Mosa.
 4. Mosa tại bất kỳ thời điểm nào có quyền tạm khóa hoặc khóa quyền sử dụng tên tài khoản của Người dùng ngay khi có lý do hợp lý cho rằng:
  1. Người dùng sử dụng Tài khoản không đúng mục đích quy định tại Điều khoản sử dụng này, hoặc
  2. Tên tài khoản của Người dùng bị mất hoặc bị lộ mật mã, hoặc
  3. Mosa nhận được khiếu nại của Người dùng khác và/hoặc bên thứ ba liên quan tới việc sử dụng Ứng dụng của Người dùng và Người dùng không phối hợp với Mosa để xử lý trong thời hạn Mosa yêu cầu hoặc
  4. Các trường hợp khác theo Điều khoản sử dụng này hoặc theo pháp luật.

  Việc khóa tài khoản hay quyền truy cập không làm chấm dứt các nghĩa vụ tài chính mà Người dùng phải thực hiện với Mosa (nếu có). Trong bất cứ trường hợp nào, các nghĩa vụ tài chính của Người dùng chỉ chấm dứt khi Người dùng hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Mosa.

 5. Người dùng phải chịu trách nhiệm cho mọi giao dịch, chỉ thị/lệnh được thực hiện qua Ứng dụng bằng tài khoản/tên truy cập và mật khẩu của Người dùng và chịu các chi phí phát sinh cho các bên liên quan.

IV. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

 1. Bước 1: Người vay tạo đơn vay

  Người vay dựa theo nhu cầu của mình để khởi tạo Đơn vay và cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu trên Ứng dụng.

 2. Bước 2: Nhà đầu tư xem xét Đơn vay

  Thông qua Ứng dụng, Nhà đầu tư được xem danh sách các Đơn vay đã được khởi tạo. Nhà đầu tư chọn Đơn vay bằng cách click vào Đơn vay trên Ứng dụng. Sau khi chọn xem Đơn vay, Nhà đầu tư có quyền quyết định chấp thuận hoặc từ chối Đơn vay.

 3. Bước 3: Thẩm định đơn vay

  Những Đơn vay được Nhà đầu tư chấp thuận sẽ được chuyển cho Bên thẩm định. Trên cơ sở các thông tin do Người vay cung cấp, Bên thẩm định sẽ đánh giá Đơn vay và năng lực trả nợ của Người vay.

 4. Bước 4: Thông báo kết quả thẩm định Đơn vay

  Kết quả thẩm định Đơn vay sẽ được thông báo tới Người vay.

  1. Nếu kết quả thẩm định Đơn vay là không đạt, Đơn vay bị từ chối.
  2. Nếu cần bổ sung thêm thông tin, hồ sơ, Người vay sẽ được thông báo và phải hoàn thành việc bổ sung hồ sơ trong thời gian đã được thông báo. Sau khi Người vay bổ sung hồ sơ theo đúng yêu cầu, Đơn vay bổ sung được gửi tới Bên thẩm định (quay trở lại Bước 3 nêu trên).
  3. Nếu kết quả thẩm định Đơn vay là đạt, Người vay sẽ được yêu cầu cung cấp video xác nhận nợ và/hoặc cung cấp các thông tin khác (theo chính sách và yêu cầu trên Ứng dụng được công bố tùy từng thời điểm).

   Để làm rõ, thông báo chuyển tới Người vay tại bước này, trong mọi trường hợp, không được hiểu là chấp nhận giao kết Hợp đồng vay của Nhà đầu tư. Hợp đồng vay có được giao kết hay không phụ thuộc vào kết quả thẩm định các thông tin bổ sung mà Người vay cung cấp và tùy vào quyền quyết định cho Nhà đầu tư.

   Để giao kết hợp đồng vay, Người vay phải cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu và chấp nhận toàn bộ nội dung hợp đồng vay như được đăng tải trên Ứng dụng tại thời điểm chấp nhận. Việc chấp nhận hợp đồng vay được hiểu là Người vay đã gửi đi một đề nghị giao kết hợp đồng vay và chịu ràng buộc về đề nghị này.

 5. Bước 5: Thẩm định và giao kết Hợp đồng vay

  Bên thẩm định đánh giá các thông tin bổ sung mà Người vay cung cấp. Nếu thẩm định đạt yêu cầu, Nhà đầu tư chấp nhận giao kết Hợp đồng vay với toàn bộ các nội dung đăng tải trên Ứng dụng.

 6. Bước 6: Giải ngân khoản vay và thanh toán các khoản phí dịch vụ

  Sau khi Hợp đồng vay được giao kết, khoản cho vay sẽ được giải ngân từ Ví của Nhà đầu tư đến Ví hoặc tài khoản ngân hàng của Người vay sau khi khấu trừ lãi suất và các khoản phí dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí hỗ trợ, kết nối, phí thẩm định,… theo biểu phí được đăng tải trên Ứng dụng và có hiệu lực tại thời điểm giao kết hợp đồng.

V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MOSA

 1. Được Người vay thanh toán phí dịch vụ sau khi Hợp đồng vay được giao kết. Mức phí dịch vụ căn cứ theo chính sách phí của Mosa công bố tại từng thời điểm và thông báo tới Người vay trước khi giao kết Hợp đồng vay;
 2. Lưu trữ thông tin, dữ liệu giao dịch của Người dùng theo quy định của pháp luật;
 3. Áp dụng các biện pháp cần thiết một cách hợp lý, trong phạm vi cho phép của Mosa, để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến giao dịch của Người dùng và thông tin cá nhân của Người dùng;
 4. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tiện ích và các dịch vụ khác (nếu có) trên nền tảng Ứng dụng để kết nối Nhà đầu tư và Người vay. Phạm vi dịch vụ cung cấp tùy thuộc vào chính sách của Mosa tùy từng thời điểm và Mosa có toàn quyền thay đổi phạm vi dịch vụ thông qua thông báo trên Ứng dụng.
 5. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật của Người dùng trên Ứng dụng;
 6. Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Ứng dụng;
 7. Hướng dẫn về cách thức vận hành, sử dụng ứng dụng kết nối, điều kiện và tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ, phương thức thanh toán và các nội dung khác;
 8. Chấm dứt việc cung cấp dịch vụ đối với các trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, hoặc vi phạm thỏa thuận của bản điều khoản này hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.
 9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo pháp luật.

VI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI VAY

 1. Có quyền sử dụng dịch vụ và các tiện ích trên Ứng dụng theo các quy định và chính sách của Mosa công bố tại từng thời điểm.
 2. Được Mosa hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch, quản lý giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác trên ứng dụng Mosa. Để làm rõ, mỗi Người dùng sẽ chỉ được cấp một tài khoản riêng để sử dụng trong việc thực hiện các giao dịch và quản lý các giao dịch qua Ứng dụng.
 3. Đối với mọi vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng Ứng dụng, Người dùng có quyền và nghĩa vụ đóng góp ý kiến, phản ánh thông tin cho Mosa trước tiên, không tiết lộ thông tin tới bên thứ ba, gây ảnh hưởng tới uy tín của Mosa. Người dùng có thể gửi đóng góp ý kiến cho Mosa thông qua thư, fax, điện thoại, qua ứng dụng Mosa, thư điện tử hoặc các kênh phản ánh khác không trái pháp luật.
 4. Thanh toán các khoản phí bao gồm: phí dịch vụ (cho Mosa), phí thẩm định (cho Bên thẩm định), phí dịch vụ trung gian thanh toán (cho Bên cung cấp Ví) và các khoản phí dịch vụ khác (nếu có). Các khoản phí này căn cứ theo chính sách và biểu phí đăng tải trên Ứng dụng vào từng thời điểm và sẽ được được thông báo cho Người vay trước khi giao kết Hợp đồng vay.
 5. Cam kết và đồng ý ủy quyền cho Bên cung cấp Ví được tự động khấu trừ các khoản lãi, phí dịch vụ, phí thẩm định, phí chuyển khoản và các phí khác (nếu có) phát sinh từ hợp đồng vay trước khi thực hiện giải ngân khoản vay vào Ví hoặc tài khoản ngân hàng của Người vay. Khoản tiền mà Người vay nhận được đối với mỗi Đơn vay sẽ được xác định bằng: Khoản vay trên Đơn vay trừ đi lãi suất, các khoản phí dịch vụ, phí thẩm định, phí chuyển khoản và các chi phí khác.
 6. Có nghĩa vụ đảm bảo những thông tin Người dùng cung cấp cho Mosa là chính xác và hoàn chỉnh và giữ cho thông tin của thành viên trên ứng dụng Mosa được cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
 7. Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin nhân thân và các thông tin khác, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với Nhà đầu tư qua ứng dụng Mosa.
 8. Đồng ý cho phép Bên thẩm định tiếp cận và thu thập các thông tin của Người dùng từ các trang mạng xã hội, các diễn đàn, và những nguồn thông tin hợp pháp khác nhằm mục đích đánh giá, thẩm định Người dùng và Đơn vay.
 9. Cam kết tuân thủ các quy định, quy trình, chính sách của Mosa áp dụng đối với Người dùng sử dụng ứng dụng cũng như các quy định trong Hợp đồng vay với Nhà đầu tư. Trong trường hợp Người dùng vi phạm quy định này, ngoài các biện pháp xử lý khác theo quy định tại Điều khoản sử dụng này và theo quy định pháp luật, Người dùng đồng ý cho phép Mosa, Nhà đầu tư và/hoặc một bên thứ ba do Nhà đầu tư hoặc Mosa ủy quyền được sử dụng video xác nhận nợ và các thông tin khác do Người vay cung cấp để phục vụ mục đích thu nợ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng tải video lên các diễn đàn, mạng xã hội, trang thông tin về nợ xấu,...
 10. Cam kết hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết cho Mosa để phục vụ việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người vay và Nhà đầu tư được thực hiện qua ứng dụng Mosa.
 11. Tuân thủ quy định pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật có liên quan khác khi thực hiện giao dịch qua ứng dụng Mosa.
 12. Cam kết không thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Mosa cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Mosa.
 13. Không hành động gây mất uy tín của Mosa dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn, việc gây mất đoàn kết giữa các Người dùng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba, hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin chưa được xác thực, thông tin không chính xác gây ảnh hưởng xấu cho uy tín của Mosa.
 14. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN THẨM ĐỊNH

 1. Có quyền được Người vay thanh toán phí thẩm định và các khoản phí khác (nếu có) theo quy định tại Điều khoản sử dụng này.
 2. Có quyền yêu cầu Người vay cung cấp, làm rõ thông tin trong Đơn vay.
 3. Có quyền tiếp cận và thu thập các thông tin của Người dùng từ các trang mạng xã hội, các diễn đàn, và những nguồn thông tin hợp pháp khác nhằm mục đích đánh giá, thẩm định Người dùng và Đơn vay
 4. Cung cấp dịch vụ thẩm định Đơn vay nhằm đánh giá thông tin trong Đơn vay và năng lực trả nợ của Người vay.
 5. Đảm bảo thu thập và bảo mật thông tin Người dùng tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và/hoặc của Điều khoản sử dụng này.
 6. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

VIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CUNG CẤP VÍ

 1. Có quyền được Người vay thanh toán phí dịch vụ trung gian thanh toán và các khoản phí khác (nếu có) theo quy định tại Điều khoản sử dụng này.
 2. Được Người vay ủy quyền tự động khấu trừ các khoản lãi, phí dịch vụ, phí thẩm định, phí chuyển khoản và các phí khác (nếu có) phát sinh từ hợp đồng vay trước khi thực hiện giải ngân khoản vay vào Ví hoặc tài khoản ngân hàng của Người vay.
 3. Có quyền yêu cầu Người dùng cung cấp thông tin đầy đủ liên quan tới việc sử dụng Ví, đồng thời yêu cầu Người dùng tuân thủ các quy định của Bên cung cấp ví và các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình sử dụng Ví.
 4. Cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán thông qua ví điện tử cho Người dùng theo đúng quy định của pháp luật.
 5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

IX. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Nhãn hiệu, tên thương mại, logo, các nội dung và các thông tin, hình ảnh, video khác được thể hiện trên Ứng dụng thuộc quyền sở hữu của Mosa hoặc đối tác của Mosa. Người dùng cam kết không thực hiện hoặc hỗ trợ bên thứ ba bằng bất cứ hình thức nào thực hiện bất kỳ hành vi sao chép, tái bản, phát tán nhãn hiệu, tên thương mại, logo, các nội dung và các thông tin, hình ảnh, video khác của Mosa dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành vi xâm phạm nghiêm trọng tới quyền lợi và uy tín hợp pháp của Mosa, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Mosa về việc cho phép sử dụng các hình ảnh, thông tin này.
 2. Người dùng cam kết mọi hình ảnh, thông tin đăng tải trên tải trên Ứng dụng không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.
 3. Khi đánh dấu vào mục chấp nhận với Điều khoản sử dụng này, tức là Người dùng đã cam kết và đồng ý sẽ tuân thủ tuyệt đối các quy định về tôn trọng bản quyền nhãn hiệu, tên thương mại, logo và các thông tin, hình ảnh khác tại Điều khoản điều kiện này và các quy định có liên quan khác của Mosa.

X. XỬ LÝ VI PHẠM

 1. Trong trường hợp Người dùng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Điều khoản sử dụng này và/hoặc vi phạm pháp luật, Mosa có toàn quyền khóa/tạm khóa tài khoản, hoặc khoá quyền truy cập tài khoản/ứng dụng của Người dùng đó. Việc khóa/tạm khóa tài khoản hay quyền truy cập không làm chấm dứt các nghĩa vụ tài chính mà Người dùng phải thực hiện với Mosa hoặc với các đối tác của Mosa phát sinh trong quá trình sử dụng Ứng dụng. Trong bất cứ trường hợp nào, các nghĩa vụ tài chính của thành viên đó chỉ chấm dứt khi họ hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Mosa.
 2. Trường hợp một bên (Người dùng hoặc Mosa) vi phạm quy định tại Điều khoản sử dụng này và gây thiệt hại cho bên kia thì bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường cho bên bị vi phạm toàn bộ thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm.
 3. Trường hợp Người dùng vi phạm nhưng vì bất kỳ lý do nào mà Mosa phải liên đới chịu trách nhiệm cùng với Người dùng đối với bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm phát sinh từ khiếu nại và/hoặc tranh chấp của bên thứ ba hoặc cơ quan Nhà nước thì Người dùng phải bồi thường cho Mosa toàn bộ thiệt hại, kể cả các chi phí để Mosa xử lý và/hoặc giảm bớt thiệt hại từ vi phạm đó.

XI. RỦI RO VÀ MIỄN TRÁCH

 1. Bằng việc chấp nhận Điều khoản sử dụng này, Người dùng nhận biết và chấp nhận rằng tồn tại các rủi ro liên quan đến vấn đề an ninh, bảo mật và các rủi ro khác liên quan tới việc sử dụng Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  1. Sự cố phần cứng, phần mềm của thiết bị máy tính, hạ tầng mạng,… của Mosa hoặc nhà cung cấp của Mosa;
  2. Mosa bị tấn công phá hoại, hoặc bị sử dụng trái phép quyền truy cập, quản lý Ứng dụng;
  3. Sự yếu kém trong hệ thống an ninh mạng dẫn tới tình trạng hệ thống mạng, máy tính của Mosa bị phá hoại bởi tin tặc dưới các hình thức như: xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, thực hiện các hành vi lừa đảo,…
  4. Hệ thống mạng hoặc máy tính của các Người dùngị nhiễm virus, phần mềm gián điệp hoặc các mã độc;
  5. Các rủi ro khác (nếu có).
 2. Các rủi ro nêu trên có thể dẫn đến một hoặc một số hệ quả sau:
  1. Người dùng không thể truy cập vào Ứng dụng;
  2. Người dùng có thể truy cập vào Ứng dụng nhưng các lệnh/chỉ thị được Người dùng thực hiện hoặc đưa ra không nhận được sự chấp thuận hoặc cho phép thực hiện;
  3. Người dùng bị mất hoặc chiếm đoạt dữ liệu, mật khẩu, thông tin mật hoặc thông tin nhạy cảm về mặt cá nhân hoặc về mặt thương mại;
  4. Các hệ quả khác (nếu có).
 3. Người dùng hiểu và đồng ý rằng khi sử dụng Ứng dụng, Người dùng hoàn toàn nhận thức được về các rủi ro có thể phát sinh từ việc sử dụng Ứng dụng và sẵn sàng chịu rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hệ thống này. Người dùng tại đây đồng ý miễn trách cho Mosa khỏi mọi thiệt hại và chi phí phát sinh do hệ quả của các rủi ro nêu trên, trừ trường hợp Người dùng có bằng chứng rằng việc để rủi ro trên xảy là do lỗi cố ý của Mosa.
 4. Trong trường hợp Mosa gặp sự cố liên quan đến nền tảng Ứng dụng, dẫn đến việc không đảm bảo được việc nhận các giao dịch, xác lập giao dịch, chỉ thị/lệnh của Người dùng một cách chính xác về mặt thời gian/dữ liệu, Mosa có quyền ngay lập tức tạm dừng cung cấp dịch vụ để khắc phục sự cố.
 5. Trong mọi trường hợp, Mosa không chịu bất cứ trách nhiệm và/hoặc rủi ro gì liên quan tới giao dịch giữa Nhà đầu tư và Người vay. Mosa không đóng vai trò đại diện cho bất cứ bên nào và không tham gia vào giao dịch vay tiền của Nhà đầu tư và Nhà đầu tư (nếu có) dưới bất cứ hình thức nào.

XII. CUNG CẤP VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. Khi sử dụng Ứng dụng, Người dùng cần cung cấp trung thực, chính xác các thông tin của Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về họ tên, số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân, email, nơi đăng ký thường trú, độ tuổi, số điện thoại liên hệ, công việc (đối với Người dùng là cá nhân); hoặc số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động (đối với Người dùng là tổ chức) và các thông tin khác theo yêu cầu trên Ứng dụng.
 2. Người dùng cam kết cung cấp thông tin trung thực, chính xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức, thuần phong mỹ tục, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ bên nào, không gây ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của Mosa, không xâm phạm tới quyền lợi của bất cứ bên thứ ba nào khác.
 3. Người dùng cam kết bảo mật các thông tin mà Người dùng có thể tiếp cận và/hoặc được cung cấp trong quá trình sử dụng Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin giao dịch trên Ứng dụng, thông tin về quy trình sử dụng dịch vụ, chính sách của Mosa,... Người dùng cam kết không cung cấp các thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác không phải là đối tác của Mosa dưới bất cứ hình thức nào, trừ khi đã được Mosa cho phép rõ ràng bằng văn bản.
 4. Mosa cam kết các thông tin cá nhân của Người dùng sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo vệ thông tin đính kèm Điều khoản sử dụng này và các quy định pháp luật. Để làm rõ, Mosa không phải thực hiện nghĩa vụ bảo mật theo quy định tại Điều khoản sử dụng này đối với các thông tin sau:
  1. Thông tin được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không phải do lỗi của Mosa;
  2. Thông tin được Mosa phát triển, thu thập độc lập mà không sử dụng các thông tin do thành viên cung cấp;
  3. Cơ quan nhà nước yêu cầu Mosa cung cấp thông tin liên quan đến các Người dùng theo quy định của pháp luật.

XIII. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Điều khoản sử dụng này và mối quan hệ được xác lập giữa Mosa và Người dùng chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.
 2. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp nào, các bên sẽ ưu tiên thương lượng, đàm phán để giải quyết. Trường hợp các bên không tự giải quyết được trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì thì mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới Điều khoản sử dụng này và/hoặc mối quan hệ giữa Mosa và Người dùng sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam.

XIV. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 1. Nếu bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này bị tuyên vô hiệu toàn bộ hoặc từng phần, thì hiệu lực của các quy định còn lại trong Điều khoản sử dụng này không bị ảnh hưởng. Các bên sẽ thay thế quy định vô hiệu bằng một quy định có hiệu lực phù hợp với tinh thần và mục đích của quy định đó.
 2. Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày được ghi tại phần đầu của Điều khoản cho tới khi được thay thế bởi Mosa hoặc trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

PHỤ LỤC 1. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NH N CỦA NGƯỜI DÙNG

 1. Quy định chung

  Việc ứng dụng Mosa tiếp cận, thu thập thông tin của Người dùng là cơ sở để Mosa có thể cung cấp dịch vụ kết nối Người dùng với nhau. Mosa muốn Người dùng ứng dụng Mosa hiểu rằng bất cứ điều gì Mosa làm đều nhằm hướng tới lợi ích của các Người dùng. Việc xây dựng chính sách bảo vệ thông tin các nhân của người tiêu dùng (“Chính sách bảo vệ thông tin”) này cũng nhằm để Người dùng hiểu rõ loại thông tin liên quan đến Người dùng được Mosa thu thập, mục đích sử dụng thông tin, cách thức quản lý, lưu trữ thông tin của Mosa,….

  Bằng việc sử dụng các dịch vụ của Mosa cung cấp trên ứng dụng Mosa, Người dùng được cho là đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với nội dung của Chính sách bảo mật thông tin này. Đồng thời Người dùng cam kết tuân thủ tuyệt đối Chính sách bảo mật thông tin này. Việc sửa đổi, bổ sung chính sách bảo mật thông tin này do Mosa chủ động thực hiện. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng này cấu thành một phần không thể tách rời của Điều khoản sử dụng Ứng dụng.

  Khi sử dụng Ứng dụng của Mosa, Người dùng có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho Mosa và/hoặc cho phép Mosa được tiếp cận/thu thập các thông tin này theo quy định dưới đây. Mosa cam kết thực hiện các chính sách bảo vệ thông tin của Người dùng theo quy định tại bản Chính sách này và phù hợp quy định pháp luật.

 2. Thông tin được thu thập

  Thông tin Người dùng mà Mosa có thể tiếp cận và/hoặc thu thập bao gồm nhưng không giới hạn:

  Ngoài ra, Mosa cũng có thể thu thập thêm thông tin về Người dùng từ bên thứ ba như ngân hàng, các tổ chức tài chính/tín dụng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, mạng xã hội, nhà cung cấp dịch vụ mạng, đơn vị/cá nhân bán hàng trực tuyến/ngoại tuyến… và Mosa cũng có thể thu thập thêm các thông tin khác về Người dùng từ nhiều nguồn và bằng các phương thức khác nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và phục vụ Người dùng tốt hơn.

 3. Mục đích thu thập thông tin

  Việc thu thập thông tin của Người dùng do Mosa thực hiện nhằm hướng đến một trong các mục đích sau:

 4. Phạm vi sử dụng thông tin

  Sau khi thu thập thông tin Người dùng, Mosa lưu trữ các thông tin này và cam kết thông tin Người dùng chỉ được sử dụng vào các hoạt động phục vụ công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động sau:

 5. Thời gian và địa điểm lưu trữ thông tin của Người dùng:

  Mosa sẽ lưu trữ thông tin của Người dùng tại hệ thống máy chủ tối đa trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ ngày Người dùng đóng tài khoản trên ứng dụng hoặc trong vòng 24 tháng kể từ ngày Người dùng không phát sinh giao dịch trên ứng dụng Mosa tùy vào thời hạn nào tới trước.

 6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin Người dùng:
 7. Đối tượng tiếp cận, quản lý thông tin

  Mosa có quyền cung cấp các thông tin Người dùng cho các đối tượng sau trên nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin cho những người này nhằm thực hiện các nghĩa vụ của Mosa đối với các Người dùng hoặc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các đối tượng sau:

 8. Chỉnh sửa thông tin Người dùng

  Người dùng được quyền chủ động cập nhật, sửa đổi thông tin của mình thông qua ứng dụng hoặc Người dùng có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính thông tin các nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của Người dùng và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thông tin các nhân của Người dùng bằng cách liên hệ tới địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin Người dùng đã nêu ở trên.

 9. Một số quy định khác