QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRÊN ỨNG DỤNG MOSA

 1. NGUYÊN TẮC VÀ QUY ĐỊNH CHUNG
 1. Ứng dụng được hiểu là ứng dụng Mosa.money, website http://mosa.money/ và/hoặc (các) website kết nối, hỗ trợ dịch vụ tài chính theo mô hình hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, được cung cấp và vận hành bởi do Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Mosa sở hữu, cung cấp, và vận hành.  
 2. Mosa là Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến Mosa, một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107945928 cấp ngày 03/08/2017, là đơn vị sở hữu, cung cấp và vận hành Ứng dụng. Để làm rõ, Mosa không phải là ngân hàng, không phải là Mosa tài chính; Mosa là đơn vị cung cấp các tiện ích, công nghệ thông qua Ứng dụng để kết nối nhu cầu giữa “Nhà đầu tư”, “người vay”, và các bên liên quan để các bên có thông tin, liên hệ với nhau, tự quyết định tham gia và thực hiện giao dịch.
 3. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân có mong muốn, nhu cầu cho vay tiền và sử dụng Ứng dụng để tìm kiếm và kết nối với Người vay.
 4. Người vay/Người dùng tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính (vay tiền) thông qua sử dụng Ứng dụng để đăng tải thông tin về nhu cầu cần vốn vay của mình để được kết nối với Nhà đầu tư.
 5. Bên thẩm định là đơn vị đánh giá thông tin và xem xét khả năng hoàn trả khoản vay của Người vay.
 6. Bên cung cấp ví là đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán bao gồm dịch vụ ví điện tử và các dịch vụ trung gian thanh toán khác (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật.
 7. là tài khoản ví điện tử của Nhà đầu tư hoặc Người vay đăng ký với Bên cung cấp ví để thực hiện các giao dịch trên Ứng dụng.
 8. Bên thẩm định là đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định để đánh giá hồ sơ của Người vay và khả năng hoàn trả khoản vay dựa trên các thông tin do Người vay cung cấp hoặc các thông tin khác (nếu có) theo Quy chế của Bên thẩm định và phù hợp với quy định của pháp luật.
 9. Quy chế là toàn bộ nội dung bản Quy chế này (kể cả các Phụ lục đính kèm) và toàn bộ các cập nhật, bổ sung (nếu có) được Mosa đăng tải trên Ứng dụng vào từng thời điểm.
 10. Chính sách bảo vệ thông tin là Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân đính kèm Phụ lục 1 của Quy chế này. Chính sách bảo vệ thông tin cấu thành một phần không thể tách rời của Quy chế này.
 11. Tài khoản là tài khoản mà Mosa cung cấp miễn phí cho Nhà đầu tư để có thể truy cập Ứng dụng và sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Ứng dụng nhằm tìm kiếm và lựa chọn Đơn vay.
 12. Đơn vay là đề nghị vay vốn của Người vay và các thông tin khác theo yêu cầu của Mosa do Người vay khởi tạo và cung cấp thông qua Ứng dụng. Đơn được Mosa chuyển tới cho Nhà đầu tư; và Nhà đầu tư, tùy theo quyết định của mình, lựa chọn (các) Đơn phù hợp và xem xét xác nhận với Nhà đầu tư/vay trên Ứng dụng để thực hiện giao dịch.
 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
 1. Phạm vi áp dụng

Mosa cung cấp dịch vụ kết nối, hỗ trợ cho Nhà đầu tư và Người vay trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quy chế này được áp dụng đối với tất cả các Nhà đầu tư truy cập, cài đặt và/hoặc sử dụng Ứng dụng được cung cấp trên lãnh thổ Việt Nam.

 1. Tính pháp lý của Quy chế

Bằng việc tham gia giao dịch trên Ứng dụng, Nhà đầu tư/Người dùng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình theo Quy chế hoạt động đang có hiệu lực vào thời điểm Nhà đầu tư/Người dùng thực hiện giao dịch. Bằng việc cài đặt và/hoặc sử dụng Ứng dụng, Nhà đầu tư/Người dùng xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng sẽ chịu sự ràng buộc của các Quy chế, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Quy chế này được công bố tại từng thời điểm qua Ứng dụng.

Mosa có toàn quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế này vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lí do nào thông qua việc đăng tải bản sửa đổi lên Ứng dụng. Quy chế có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải trên Ứng dụng hoặc một thời điểm khác quy định trong Quy chế. Việc Nhà đầu tư tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau thời điểm Quy chế được sửa đổi và đăng tải lên Ứng dụng được hiểu là Nhà đầu tư chấp nhận toàn bộ các sửa đổi này.

 1. Năng lực chủ thể của Nhà đầu tư

Để có thể đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ trên Ứng dụng, Nhà đầu tư phải là (i) cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp quy định trên Ứng dụng; và (ii) tổ chức thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam, có đầy đủ năng lực pháp luật và các điều kiện theo quy định của pháp luật để có thể thực hiện giao dịch cho vay và tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi, giao dịch nào Nhà đầu tư/Người dùng thực hiện trên Ứng dụng.

Nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về năng lực chủ thể nêu trên, VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRÊN ỨNG DỤNG.

Nếu Người dùng/Nhà đầu tư không đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên nhưng cố tình cung cấp thông tin sai sự thật và vẫn cố tình đăng ký và sử dụng Ứng dụng thì Mosa có quyền liên hệ và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của  Người dùng/Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi, giao dịch mà Nhà đầu tư đã thực hiện, xác lập trên Ứng dụng.

 1. TÀI KHOẢN TRUY CẬP VÀ BẢO MẬT
 1.  Để sử dụng các dịch vụ trên Ứng dụng, Nhà đầu tư cần đăng ký tạo tài khoản của chính mình trên Ứng dụng. Ngoài ra, Nhà đầu tư cần tạo tài khoản Ví để thực hiện các giao dịch trên Ứng dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở giải ngân khoản vay, nhận hoa hồng từ Mosa và Bên thẩm định và nhận lãi suất và khoản hoàn trả từ Người vay.
 2. Theo quy định của Mosa, mỗi Nhà đầu tư chỉ được sử dụng một tài khoản duy nhất để thực hiện giao dịch trên Ứng dụng và Nhà đầu tư phải tự chịu trách nhiệm về việc quản lý, bảo mật và đảm bảo an toàn cho tất cả các thông tin liên quan đến giao dịch trên Ứng dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở tên truy cập, mật khẩu, OTP…
 3. Nhà đầu tư cam kết sử dụng Tài khoản vào đúng mục đích quy định tại Quy chế này, không sử dụng Tài khoản vào mục đích xấu và/hoặc trái với đạo đức hoặc pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đích lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo và phát tán vi-rút, tội phạm, rửa tiền, trốn thuế,…)
 4. Nhà đầu tư chịu toàn bộ trách nhiệm về việc theo dõi tài khoản, giao dịch của mình và phải ngay lập tức thông báo cho Mosa bằng văn bản/điện thoại/email nếu Nhà đầu tư biết hoặc nghi ngờ rằng:
 1. Bất kỳ các thông tin truy cập nào hoặc bất kỳ công cụ bảo mật nào (như mật khẩu, câu hỏi bảo mật, OTP…) bị mất, lạm dụng hoặc được biết đến bởi bất kỳ người nào không phải là chính Nhà đầu tư, hoặc
 2. Nhà đầu tư không nhận được thông tin xác nhận từ Mosa cho biết rằng chỉ thị, lệnh/yêu cầu thực hiện giao dịch do Nhà đầu tư đưa ra đã được ghi nhận vào hệ thống của Ứng dụng, đã được chấp nhận/xử lý bởi Mosa hoặc các thành viên đối tác liên kết khác của Mosa.
 1. Mosa tại bất kỳ thời điểm nào có quyền tạm khóa hoặc khóa quyền sử dụng tên tài khoản của Nhà đầu tư ngay khi có lý do hợp lý cho rằng:
 1. Nhà đầu tư sử dụng Tài khoản không đúng mục đích quy định tại Quy chế này, hoặc
 2. Tên tài khoản của Nhà đầu tư bị mất hoặc bị lộ mật mã, hoặc
 3. Mosa nhận được khiếu nại của Nhà đầu tư khác và/hoặc bên thứ ba liên quan tới việc sử dụng Ứng dụng của Nhà đầu tư và Nhà đầu tư không phối hợp với Mosa để xử lý trong thời hạn Mosa yêu cầu hoặc
 4. Các trường hợp khác theo Quy chế này hoặc theo pháp luật.

Việc khóa tài khoản hay quyền truy cập không làm chấm dứt các nghĩa vụ tài chính mà Nhà đầu tư phải thực hiện với Mosa (nếu có). Trong bất cứ trường hợp nào, các nghĩa vụ tài chính của Nhà đầu tư chỉ chấm dứt khi Nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Mosa.

 1. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm cho mọi giao dịch, chỉ thị/lệnh được thực hiện qua Ứng dụng bằng tài khoản/tên truy cập và mật khẩu của Nhà đầu tư và chịu các chi phí phát sinh cho các bên liên quan.
 1. QUY TRÌNH GIAO DỊCH
 1. Bước 1: Người vay tạo đơn vay

Người vay dựa theo nhu cầu của mình để khởi tạo Đơn vay và cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu trên Ứng dụng.

 1. Bước 2: Nhà đầu tư xem xét Đơn vay

Thông qua Ứng dụng, Nhà đầu tư được xem danh sách các Đơn vay đã được khởi tạo. Nhà đầu tư chọn Đơn vay bằng cách click vào Đơn vay trên Ứng dụng. Sau khi chọn xem Đơn vay, Nhà đầu tư có quyền quyết định chấp thuận hoặc từ chối Đơn vay.

 1. Bước 3: Thẩm định đơn vay

Những Đơn vay được Nhà đầu tư chấp thuận, Nhà đầu tư đồng ý chuyển Đơn vay cho Bên thẩm định. Trên cơ sở các thông tin do Người vay cung cấp, Bên thẩm định sẽ đánh giá Đơn vay và năng lực trả nợ của Người vay.

 1. Bước 4: Thông báo kết quả thẩm định Đơn vay

Kết quả thẩm định Đơn vay sẽ được thông báo tới Người vay.

 1. Nếu kết quả thẩm định Đơn vay là không đạt, Đơn vay bị từ chối.
 2. Nếu cần bổ sung thêm thông tin, hồ sơ, Người vay sẽ được thông báo và phải hoàn thành việc bổ sung hồ sơ trong thời gian đã được thông báo. Sau khi Người vay bổ sung hồ sơ theo đúng yêu cầu, Đơn vay bổ sung được gửi tới Bên thẩm định (quay trở lại Bước 3 nêu trên).
 3. Nếu kết quả thẩm định Đơn vay là đạt, Người vay sẽ được yêu cầu cung cấp video và/hoặc cung cấp các thông tin khác (theo Quy chế và yêu cầu trên Ứng dụng được công bố tùy từng thời điểm).
 1. Bước 5: Thẩm định và giao kết Hợp đồng vay

Bên thẩm định đánh giá video và/hoặc các thông tin bổ sung mà Người vay cung cấp. Nếu thẩm định đạt yêu cầu, Nhà đầu tư chấp nhận giao kết Hợp đồng vay với toàn bộ các nội dung đăng tải trên Ứng dụng.

 1. Bước 6: Giải ngân khoản vay và thanh toán các khoản phí dịch vụ

Sau khi Hợp đồng vay được giao kết, khoản cho vay sẽ được giải ngân từ Ví của Nhà đầu tư đến Ví hoặc tài khoản ngân hàng của Người vay sau khi khấu trừ lãi suất và các khoản phí dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí hỗ trợ, kết nối, phí thẩm định,… theo biểu phí được đăng tải trên Ứng dụng và có hiệu lực tại thời điểm giao kết hợp đồng.  

 1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MOSA
 1. Lưu trữ thông tin, dữ liệu giao dịch của Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật;
 2. Áp dụng các biện pháp cần thiết một cách hợp lý, trong phạm vi cho phép của Mosa, để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến giao dịch của Nhà đầu tư/Người dùng;
 3. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tiện ích và các dịch vụ khác (nếu có) trên nền tảng Ứng dụng để kết nối Nhà đầu tư và Người vay. Phạm vi dịch vụ cung cấp tùy thuộc vào Quy chế của Mosa tùy từng thời điểm và Mosa có toàn quyền thay đổi phạm vi dịch vụ thông qua thông báo trên Ứng dụng

Để làm rõ, Mosa chỉ là bên cung cấp dịch vụ thương mại điện tử nhằm chuyển thông tin giữa Người vay và Nhà đầu tư. Mosa chỉ cung cấp cho Nhà đầu tư các Người vay phù hợp với tiêu chí của Mosa nhằm đảm bảo khả năng thanh toán khoản vay và hoàn toàn không khuyến khích Nhà đầu tư thực hiện cho vay đối với những Người vay không phù hợp. Trước khi quyết định giao kết hợp đồng vay, Nhà đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm, chủ động và độc lập trong việc thẩm định thông tin của các bên liên quan. Mosa có thể cung cấp hệ thống quản lý, đánh giá, xác thực thông tin Người vay bằng cố gắng và nỗ lực tối đa để kiểm soát, kiểm tra thông tin Người vay, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực của thông tin này. Trong mọi trường hợp, việc hiển thị thông tin trên Ứng dụng không có nghĩa là Mosa đưa ra bất cứ sự đảm bảo nào về chất lượng và/hoặc tính xác thực của thông tin.

 1. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật của Nhà đầu tư trên Ứng dụng;
 2. Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Ứng dụng;
 3. Hướng dẫn về cách thức vận hành, sử dụng ứng dụng kết nối, điều kiện và tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ, phương thức thanh toán và các nội dung khác;
 4. Chấm dứt việc cung cấp dịch vụ đối với các trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, hoặc vi phạm thỏa thuận của bản điều khoản này hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.
 5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo pháp luật.
 1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
 1. Có quyền sử dụng các dịch vụ trên Ứng dụng sau khi đã đăng ký và được Mosa đồng ý và kích hoạt tài khoản.
 2. Được Mosa hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch, quản lý giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác trên ứng dụng Mosa. Để làm rõ, mỗi Nhà đầu tư sẽ chỉ được cấp một tài khoản riêng để sử dụng trong việc thực hiện các giao dịch và quản lý các giao dịch qua Ứng dụng.
 3. Đối với mọi vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng Ứng dụng, Nhà đầu tư có quyền và nghĩa vụ đóng góp ý kiến, phản ánh thông tin cho Mosa trước tiên, không tiết lộ thông tin tới bên thứ ba, gây ảnh hưởng tới uy tín của Mosa. Nhà đầu tư có thể gửi đóng góp ý kiến cho Mosa thông qua thư, fax, điện thoại, qua ứng dụng Mosa, thư điện tử hoặc các kênh phản ánh khác không trái pháp luật.
 4. Có toàn quyền quyết định và chịu hoàn toàn trách nhiệm và rủi ro phát sinh từ các giao dịch mà Nhà đầu tư thực hiện trên Ứng dụng. Nhà đầu tư tại đây hiểu và đồng ý rằng họ: (i) có toàn quyền quyết định đánh giá và thẩm định thông tin của các bên và (ii) chịu hoàn toàn trách nhiệm kiểm tra tính đúng đắn, xác thực của các thông tin của Đơn vay và Nhà đầu tư và (iii) tự chịu trách nhiệm và toàn quyền đưa ra mọi quyết định liên quan tới việc lựa chọn giao kết hợp đồng cho vay.
 5. Có nghĩa vụ đảm bảo những thông tin Nhà đầu tư cung cấp cho Mosa là chính xác và hoàn chỉnh và giữ cho thông tin của Nhà đầu tư trên ứng dụng Mosa được cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
 6. Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin nhân thân và các thông tin khác, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch mà mình thực hiện qua ứng dụng Mosa.
 7. Cam kết hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết cho Mosa để phục vụ việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Người vay và Nhà đầu tư được thực hiện qua ứng dụng Mosa.
 8. Tuân thủ quy định pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan khác khi thực hiện giao dịch qua Ứng dụng.
 9. Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi thực hiện giao dịch trên Ứng dụng. Trong trường hợp Nhà đầu tư có hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên quá trình giao dịch trên Ứng dụng, Mosa có quyền tạm thời hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản của Nhà đầu tư, và/hoặc thông báo với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
 10. Cam kết không thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Mosa cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Mosa.
 11. Cam kết chỉ sử dụng các thông tin của Người vay và thông tin liên quan tới Đơn vay nhằm mục đích phục vụ giao dịch cho vay trên Ứng dụng. Nhà đầu tư tại đây hiểu và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về việc thu thập và sử dụng thông tin người dùng.
 12. Tự chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, thắc mắc, tranh chấp với Người dùng phát sinh từ hoặc liên quan tới giao dịch cho vay.
 13. Không hành động gây mất uy tín của Mosa dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn, việc gây mất đoàn kết giữa các Nhà đầu tư bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba, hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin chưa được xác thực, thông tin không chính xác gây ảnh hưởng xấu cho uy tín của Mosa.
 14. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG
 1. Có quyền sử dụng dịch vụ và các tiện ích trên Ứng dụng theo các quy định và chính sách của Mosa công bố tại từng thời điểm.
 2. Được Mosa hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch, quản lý giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác trên ứng dụng Mosa. Để làm rõ, mỗi Người dùng sẽ chỉ được cấp một tài khoản riêng để sử dụng trong việc thực hiện các giao dịch và quản lý các giao dịch qua Ứng dụng.
 3. Đối với mọi vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng Ứng dụng, Người dùng có quyền và nghĩa vụ đóng góp ý kiến, phản ánh thông tin cho Mosa trước tiên, không tiết lộ thông tin tới bên thứ ba, gây ảnh hưởng tới uy tín của Mosa.
 4. Có nghĩa vụ đảm bảo những thông tin Người dùng cung cấp cho Mosa là chính xác và hoàn chỉnh và giữ cho thông tin của thành viên trên ứng dụng Mosa được cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
 5. Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin nhân thân và các thông tin khác, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các Người dùng khác qua ứng dụng Mosa.
 6. Cam kết hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết cho Mosa để phục vụ việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người vay và người cho vay được thực hiện qua ứng dụng Mosa.
 7. Tuân thủ quy định pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật có liên quan khác khi thực hiện giao dịch qua ứng dụng Mosa.
 8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 1. XỬ LÝ VI PHẠM
 1. Trong trường hợp Nhà đầu tư/Người dùng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Quy chế này và/hoặc vi phạm pháp luật, Mosa có toàn quyền khóa/tạm khóa tài khoản, hoặc khoá quyền truy cập tài khoản/ứng dụng của  Nhà đầu tư/Người dùng đó. Việc khóa/tạm khóa tài khoản hay quyền truy cập không làm chấm dứt các nghĩa vụ tài chính mà  Nhà đầu tư/Người dùng phải thực hiện với Mosa hoặc với các đối tác của Mosa phát sinh trong quá trình sử dụng Ứng dụng. Trong bất cứ trường hợp nào, các nghĩa vụ tài chính của Nhà đầu tư/Người dùng đó chỉ chấm dứt khi họ hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Mosa.
 2. Trường hợp Nhà đầu tư/Người dùng vi phạm quy định tại Quy chế này và gây thiệt hại cho Mosa thì Nhà đầu tư/Người dùng có trách nhiệm bồi thường cho Mosa toàn bộ thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm.
 3. Trường hợp Nhà đầu tư/Người dùng vi phạm nhưng vì bất kỳ lý do nào mà Mosa phải liên đới chịu trách nhiệm đối với bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm phát sinh từ khiếu nại và/hoặc tranh chấp của bên thứ ba hoặc cơ quan Nhà nước thì  Nhà đầu tư/Người dùng phải bồi thường cho Mosa toàn bộ thiệt hại, kể cả các chi phí để Mosa xử lý và/hoặc giảm bớt thiệt hại từ vi phạm đó.
 1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA MOSA
 1. Bằng việc chấp nhận Quy chế này, Nhà đầu tư nhận biết và chấp nhận rằng tồn tại các rủi ro liên quan đến vấn đề an ninh, bảo mật và các rủi ro khác liên quan tới việc sử dụng Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 1. Sự cố phần cứng, phần mềm của thiết bị máy tính, hạ tầng mạng,… của Mosa hoặc nhà cung cấp của Mosa;
 2. Mosa bị tấn công phá hoại, hoặc bị sử dụng trái phép quyền truy cập, quản lý Ứng dụng;
 3. Sự yếu kém trong hệ thống an ninh mạng dẫn tới tình trạng hệ thống mạng, máy tính của Mosa bị phá hoại bởi tin tặc dưới các hình thức như: xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, thực hiện các hành vi lừa đảo,…
 4. Hệ thống mạng hoặc máy tính của các Nhà đầu tưị nhiễm virus, phần mềm gián điệp hoặc các mã độc;
 5. Các rủi ro khác (nếu có).
 1. Các rủi ro nêu trên có thể dẫn đến một hoặc một số hệ quả sau:
 1. Nhà đầu tư không thể truy cập vào Ứng dụng;
 2. Nhà đầu tư có thể truy cập vào Ứng dụng nhưng các lệnh/chỉ thị được Nhà đầu tư thực hiện hoặc đưa ra không nhận được sự chấp thuận hoặc cho phép thực hiện;
 3. Nhà đầu tư bị mất hoặc chiếm đoạt dữ liệu, mật khẩu, thông tin mật hoặc thông tin nhạy cảm về mặt cá nhân hoặc về mặt thương mại;
 4. Các hệ quả khác (nếu có).
 1. Nhà đầu tư hiểu và đồng ý rằng khi sử dụng Ứng dụng, Nhà đầu tư hoàn toàn nhận thức được về các rủi ro có thể phát sinh từ việc sử dụng Ứng dụng và sẵn sàng chịu rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hệ thống này. Nhà đầu tư tại đây đồng ý miễn trách cho Mosa khỏi mọi thiệt hại và chi phí phát sinh do hệ quả của các rủi ro nêu trên, trừ trường hợp Nhà đầu tư có bằng chứng rằng việc để rủi ro trên xảy là do lỗi cố ý của Mosa.
 2. Trong trường hợp Mosa gặp sự cố liên quan đến nền tảng Ứng dụng, dẫn đến việc không đảm bảo được việc nhận các giao dịch, xác lập giao dịch, chỉ thị/lệnh của Nhà đầu tư một cách chính xác về mặt thời gian/dữ liệu, Mosa có quyền ngay lập tức tạm dừng cung cấp dịch vụ để khắc phục sự cố.
 3. Trong mọi trường hợp, Mosa không chịu bất cứ trách nhiệm và/hoặc rủi ro gì liên quan tới giao dịch giữa Nhà đầu tư và Người vay. Mosa không đóng vai trò đại diện cho bất cứ bên nào và không tham gia vào giao dịch vay tiền của Nhà đầu tư và Nhà đầu tư (nếu có) dưới bất cứ hình thức nào.
 1. AN TOÀN VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN GIAO DỊCH
 1. Các thông tin Người dùng/Nhà đầu tư cung cấp trong quá trình giao dịch sẽ được bảo mật theo quy định của pháp luật.
 2. Hệ thống thanh toán trên Ứng dụng được cung cấp bởi Bên cung cấp Ví được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật trong quá trình thanh toán, giao dịch tuân thủ theo các tiêu chuẩn của Bên cung cấp Ví.
 3. Người dùng/Nhà đầu tư không được phép sử dụng các tiện ích, chức năng trên Ứng dụng vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe dọa, phát tán thông tin xấu, lũng đoạn thị trường,… Người dùng/Nhà đầu tư không được đăng tải trên Ứng dụng bất kỳ thông tin/hình ảnh nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ bên thứ ba nào hoặc các thông tin không đúng sự thật, các hình ảnh/thông tin vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 1. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG

Thông tin của Người dùng cung cấp khi giao dịch trên Ứng dụng sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân đính kèm Phụ lục 1 Quy chế này.

 1. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 1. Chính sách này và mối quan hệ được xác lập giữa Mosa và Nhà đầu tư chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.
 2. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp nào, các bên sẽ ưu tiên thương lượng, đàm phán để giải quyết. Trường hợp các bên không tự giải quyết được trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì thì mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới Chính sách này và/hoặc mối quan hệ giữa Mosa và Nhà đầu tư sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam.
 1. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
 1. Quy chế này có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên Ứng dụng. Mosa có quyền sửa đổi Quy chế này bằng cách thông báo công khai trên Ứng dụng. Quy chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi được đăng tải trên Ứng dụng. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Quy chế, Điều khoản sử dụng đối với Người dùng, Chính sách đối với Nhà đầu tư thì các quy định trong Quy chế này sẽ được ưu tiên áp dụng.
 2. Mosa, Người dùng và Nhà đầu tư cam kết tuân thủ Quy chế này.


PHỤ LỤC 1.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

 1. Quy định chung

Việc ứng dụng Mosa tiếp cận, thu thập thông tin của Người dùng là cơ sở để Mosa có thể cung cấp dịch vụ kết nối Người dùng với nhau. Mosa muốn Người dùng ứng dụng Mosa hiểu rằng bất cứ điều gì Mosa làm đều nhằm hướng tới lợi ích của các Người dùng. Việc xây dựng chính sách bảo vệ thông tin các nhân của người tiêu dùng (“Chính sách bảo vệ thông tin”) này cũng nhằm để Người dùng hiểu rõ loại thông tin liên quan đến Người dùng được Mosa thu thập, mục đích sử dụng thông tin, cách thức quản lý, lưu trữ thông tin của Mosa,….

Bằng việc sử dụng các dịch vụ của Mosa cung cấp trên ứng dụng Mosa, Người dùng được cho là đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với nội dung của Chính sách bảo mật thông tin này. Đồng thời Người dùng cam kết tuân thủ tuyệt đối Chính sách bảo mật thông tin này. Việc sửa đổi, bổ sung chính sách bảo mật thông tin này do Mosa chủ động thực hiện. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng này cấu thành một phần không thể tách rời của Điều khoản sử dụng Ứng dụng.

Khi sử dụng Ứng dụng của Mosa, Người dùng có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho Mosa và/hoặc cho phép Mosa được tiếp cận/thu thập các thông tin này theo quy định dưới đây. Mosa cam kết thực hiện các chính sách bảo vệ thông tin của Người dùng theo quy định tại bản Chính sách này và phù hợp quy định pháp luật.

 1. Thông tin được thu thập

Thông tin Người dùng mà Mosa có thể tiếp cận và/hoặc thu thập bao gồm nhưng không giới hạn:

Ngoài ra, Mosa cũng có thể thu thập thêm thông tin về Người dùng từ bên thứ ba như ngân hàng, các tổ chức tài chính/tín dụng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, mạng xã hội, nhà cung cấp dịch vụ mạng, đơn vị/cá nhân bán hàng trực tuyến/ngoại tuyến… và Mosa cũng có thể thu thập thêm các thông tin khác về Người dùng từ nhiều nguồn và bằng các phương thức khác nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và phục vụ Người dùng tốt hơn.

 1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin của Người dùng do Mosa thực hiện nhằm hướng đến một trong các mục đích sau:

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Sau khi thu thập thông tin Người dùng, Mosa lưu trữ các thông tin này và cam kết thông tin Người dùng chỉ được sử dụng vào các hoạt động phục vụ công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động sau:

 1. Thời gian và địa điểm lưu trữ thông tin của Người dùng:

Mosa sẽ lưu trữ thông tin của Người dùng tại hệ thống máy chủ tối đa trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ ngày Người dùng đóng tài khoản trên ứng dụng hoặc trong vòng 24 tháng kể từ ngày Người dùng không phát sinh giao dịch trên ứng dụng Mosa tùy vào thời hạn nào tới trước.

 1.  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin Người dùng:
 1. Đối tượng tiếp cận, quản lý thông tin

Mosa có quyền cung cấp các thông tin Người dùng cho các đối tượng sau trên nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin cho những người này nhằm thực hiện các nghĩa vụ của Mosa đối với các Người dùng hoặc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các đối tượng sau:

 1. Chỉnh sửa thông tin Người dùng

Người dùng được quyền chủ động cập nhật, sửa đổi thông tin của mình thông qua ứng dụng hoặc Người dùng có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính thông tin các nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của Người dùng và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thông tin các nhân của Người dùng bằng cách liên hệ tới địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin Người dùng đã nêu ở trên.

 1. Một số quy định khác

Mosa có thể thu thập thông tin Người dùng thông qua các tập tin cookie để nhằm nắm bắt rõ hơn nhu cầu, xu hướng phát triển của Người dùng để có thể cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho Người dùng.

Trong trường hợp Người dùng không muốn các tập tin cookies trên website của Mosa thu thập các thông tin Người dùng, Người dùng có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của Người dùng để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của Người dùng hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của Người dùng.